วันที่ 17 มค 61 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา อ.ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย และ อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะ ร่วมต้อนรับ Professor Shen Yu, นักวิทยาศาสตร์อาวุโสและผู้อำนวยการบริหาร Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences ประเทศจีน โดยการประสานงานหลักจาก ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าพูดคุยความร่วมมือในการร่วมจัดทำโครงร่างงานวิจัยในหัวข้อ “Environment Based Economics Planning at a Watershed Scale” รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุม 1203 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล