เวลา 09.00 น. คณะกรรมการคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล