มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Zhejiang University Michigan State University และ Nanjing Agricultural University จัดการประชุม Asia WEF Nexus Workshop ระหว่าง 11-16 กรกฎาคม 2017 ณ จังหวัดนครพนม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ที่ปรึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดประชุมดังกล่าว