วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.15 – 12.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-VISIT) ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลและทิศทางการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในปี 2562 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปี 2563 ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย: แผนปัจจุบัน – แผนไทย รุ่นที่ 10

 

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย: แผนปัจจุบัน - แผนไทย รุ่นที่ 10 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) มนู ศรีขจร อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.09 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโถงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีด้านงานสารสนเทศ งานสื่อสารองค์กร และงานห้องสมุด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีให้การต้อนรับ Prof. Makoto USAMI จาก Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University, ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะพร้อมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน การดำเนินงานวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน นอกจากนั้น Prof. Makoto USAMI ยังได้มีโอกาสได้พูดคุยและติดตามผลการฝึกงานของ Ms. Meas Chansatya นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Kyoto University ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 12 กันยายนถึง 23 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ Kyoto University โดย Master’s program in Environmental Management, Graduate School of Global Environmental Studies, ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อ.ดร. เพชญ์ เตชรัตน์ เป็นผู้ประสานงานหลัก การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายพิเศษเรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและแนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิจัย (Research Cluster) ภายในคณะ” นำเสนอโดย อ.ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมกับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” จำนวน 19 คนซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐและเอกชน จาก 18 ประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้ พร้อมกล่าวปิดโครงการอบรม โดยมี รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งโครงการอบรมนานาชาติดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-27 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย เป็นผู้อำนวยโครงการฝึกอบรม 

พิธีปิดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ  อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ ซึ่งจัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย ณ มหิดลสิทธาคาร ซึ่งในปีนี้คณะได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 ผลงาน เพื่อร่วมจัดแสดง ประเภท Poster Presentation ได้แก่ 1. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (คุณชฎาพร ประสพถิ่น)  2. การจัดทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 (คุณอภิรมย์ อังสุรัตน์) และ 3. กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล)

 

 

25 พ.ย.62 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.สมพงษ์ ธงไชย อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมด้วย รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล เลขาธิการสมาคมฯ, รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ คุณสากล ฐินะกุล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมนาท ตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย: แผนปัจจุบัน - แผนไทย รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) มนู ศรีขจร อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15 น. รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และแผน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -22 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความสนใจต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์หาเหตุผลในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 87 คน โดยมี อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ เป็นหัวหน้าโครงการฯ พิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2562 อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน และ อ.ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร พร้อมด้วยนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "The Asian Environmental Resilience Research Initiative 2019 (AERRI 2019)" ซึ่งจัดขึ้น ณ Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ในทวีปเอเชียนำเสนอโครงร่างหรือผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:  SDGs) ในรูปแบบโปสเตอร์ ภายใต้ทุนสนับสนุนโดย Nagasaki University และ the Sakura Science Plan of Japan Science and Technology Agency โดยภายในงาน อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน และอ.ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอภาพรวมงานวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในฐานะวิทยากรบรรยายพิเศษอีกด้วย