8 มค 62 รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ เป็นประธานให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Shimpei Iwasaki และนักศึกษาจาก Department of Environmental Science, International College of Arts and Sciences, Fukuoka Women's University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมชมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อพูดคุยความร่วมมือด้านวิชาการ รวมถึงศึกษาดูงานด้านพฤติกรรมการใส่ใจสิ่งแวดล้อม การประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-11 มค 62 โดยมี ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้ประสานงานหลัก