เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. อ.ดร.วีรฉัตร ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะ เข้าร่วมการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมทีม ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์