15 ม.ค. 62 เวลา 10.15 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร รองคณบดี หัวหน้างาน เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน PA- ประจำปี 2562 โดยคณะได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปี 2562 จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์