15 ม.ค.62 เวลา 11.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร รองคณบดี หัวหน้างาน เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย จากทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล