18 ม.ค.62 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะ เข้าร่วมการแถลงข่าว "มาตรการการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5" โดยมีรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีและผู้แทนจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 2