22 มค 62 10.00 น. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง, ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร พร้อมด้วย นายจักรินทร์ นุชถนอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง, นายคมชลัฐ สละอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการปฎิบัติราชการทางปกครอง, นายดำริห์ สุตเตมีย์ อดีตอธิบดีศาลปกครองกลาง และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะและศาลปกครอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานศาลปกครอง และการดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(MoU) signing between Mahidol University and Office of the Administrative Courts