22 มค 62 10.00 น. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง, ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร พร้อมด้วย นายจักรินทร์ นุชถนอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง, นายคมชลัฐ สละอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการปฎิบัติราชการทางปกครอง, นายดำริห์ สุตเตมีย์ อดีตอธิบดีศาลปกครองกลาง และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะและศาลปกครอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานศาลปกครอง และการดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(MoU) signing between Mahidol University and Office of the Administrative Courts (MoU) signing between Mahidol University and Office of the Administrative Courts
(MoU) signing between Mahidol University and Office of the Administrative Courts (MoU) signing between Mahidol University and Office of the Administrative Courts

(MoU) signing between Mahidol University and Office of the Administrative Courts