31 มค 62 รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Mahiol Sustainable University) รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล