21 ก.พ.62 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่  ในการรับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การให้บริการรับทำวิจัยและการให้บริการวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561” เพื่อทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามข้อบังคับและทราบถึงข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561  โดย งานบริการวิจัยและวิชาการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INT) มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)