วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ “MU-NU Spring Training Program 2019” ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 คน และนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) ของคณะ จำนวน 21 คน ภายใต้การกำกับดูแลโดย อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร ประธานโครงการและอาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมด้วย Prof. Dr. Hideki NAKAYAMA และ Assoc. Prof. Dr. Masafumi IIMA คณาจารย์จาก Nagasaki Universityhttps://www.facebook.com/MahidolUniversity/posts/10156835879893828

 

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ http://www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/about/2018-03-02-08-32-56/gallery/48:%E2%80%9Cmu-nu-spring-training-program-2019