6 มีค 62 เวลา 8.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี กล่าวรายงานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ หัวข้อ “ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ตามที่สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างมีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นางสาวสมัชญา อัศวกิจรุ่งเรือง ชื่อผลงาน : Little Earth https://line.me/S/sticker/6686751

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นางสาวธิติมา ทองศรี ชื่อผลงาน : For a better day https://line.me/S/sticker/6394986

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นางสาวอลิสา นุรักษ์เข ชื่อผลงาน : Just Begin https://line.me/S/sticker/6401792

โดยพิธีมอบรับรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา