7 มีค 62 เวลา 09.00 น. ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Edge Hill University, University of Sussex, University of Brighton and Ambiental Technical Solutions ประเทศสหราชอาณาจักร National Center for Atmospheric Research ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Professor Cherith Moses, Head of Department of Geography จาก Edge Hill University ประเทศสหราชอาณาจักร และคณะวิจัยจากประเทศไทยได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคะภากร จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience and Adaptation in Thailand” โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักรและคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นฟูและปรับตัวของชุมชนรอบชายฝั่งในประเทศไทยต่ออุทกภัย วาตภัย และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนุนจาก Natural Environment Research Council (NERC) the Economic and Social Research Council (ESRC) ประเทศสหราชอาณาจักร และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ทุน Newton Fund ประเทศไทย การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

[ภาพกิจกรรม]