วันที่ 21 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยภายในงานมีการมอบทุนศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ โดยแพทย์หญิงเมตตา ปิยะพงศ์  และการเสวนาพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ.น้ำฉบับใหม่ แก้วิกฤตน้ำของไทยได้จริงหรือ?” ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ด้วยประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในหลายด้าน การดำเนินการแก้ไขปัญหากระทำโดยหลายหน่วยงานขาดความเป็นเอกภาพ และขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จึงสมควรมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  งานปาฐกถาพิเศษในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ พ.ร.บ. น้ำฉบับใหม่ แก้วิกฤตน้ำของไทยได้จริงหรือ?” โดยเป็นการเสวนาพิเศษเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการน้ำ  ตลอดจนการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำ อีกทั้งสะท้อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกรรมาธิการวิสามัญและพิจารณาพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ           คุณมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน  และ อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  ดำเนินรายการโดย               ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ ที่จะเป็นผู้เชื่อมโยงสาระสำคัญจากประสบการณ์ของวิทยากรทุกท่านถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการแก้วิกฤตน้ำของไทยตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ชุมชน  สังคมจนถึงระดับนโยบายอันเป็นความมุ่งหวังของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  

 

[ชมภาพกิจกรรม]

(ชมวีดิทัศน์ ตอน 1/3)

(ชมวีดิทํศน์ ตอน 2/3)

(ชมวีดิทํศน์ ตอน 3/3)