29 มีค 62 เวลา 13.00 – 15.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Young Rok Seo, Director, Institute of Environmental Medicine จาก Dongguk University ประเทศเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมเยือนคณะและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับ Institute of Environmental Medicine, Dongguk University ด้าน Environmental Medicine รวมถึงนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “Health Risk & Environmental Diseases Related to Air Condition” จากการประสานงานหลักโดย ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์ ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์