วันนี้ 29 มีค 62 เมื่อเวลา 10.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้รับเชิญจากสมาคมดินโลก  เข้าร่วมในพิธีลงนามปฏิญญาเครือข่ายสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (Thai Soil Partnership: TSP) ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกในภูมิภาคเอเซีย หรือ Asian Soil Partnership (ASP)  โดยมีประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียซึ่งประกอบด้วย 24 ประเทศ  และเพื่อเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในเรื่องการขจัดความอดอยากหิวโหยภายในปี 2573  จึงทำให้เกิดการจัดตั้งสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทยขึ้น ซึ่งการลงนามปฏิญญาเครือข่ายสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย นั้น  มีสมาชิกประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจาก 7 ภาคส่วนหลัก ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชน  ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญ ในการเชื่อมโยง ประสานข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การจัดการดินอย่างยั่งยืนต่อไป