ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยภายในงานได้จัดให้มีการถวายสังฆทานและอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์อาวุโส โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ น.พ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.(พิเศษ) มนู ศรีขจร อ.จิระศักดิ์ พูนผล ผศ.กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ รศ.ดร.อุษณีย์  อุยะเสถียร รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว รศ.รุ่งจรัส  หุตะเจริญ จากนั้นได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากร และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมนาท ตัณฑวิรุฬห์ และ ลานกรีนสแควร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล