เสวนาพิเศษ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” ในหัวข้อ “Thailand’s Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?”

 

 

5 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 - 16.20 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กำหนดจัดการเสวนาพิเศษ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” ในหัวข้อ “Thailand’s Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย ช่วงที่ 1 ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PM2.5” โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การเสวนาพิเศษช่วงที่ 2 โดย Prof. Junji Cao Vice President, Institute of Earth Environment Director, Key Laboratory of Aerosol Chemistry and Physics Chinese Academy of Sciences, the People’s Republic of China, Prof. Yu Huang Assoc. Prof. Ningning Zhang และ Dr. Yiqin Shao จาก Huizhou Yuanjiachuang Science and Technology Development Co., Ltd ดำเนินรายการเสวนาโดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

และ การเสวนาพิเศษช่วงที่ 3 โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยแห่งประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้ดำเนินรายการเสวนา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ (4224)  อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล