17 มิ.ย. 62 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ให้การต้อนรับ Professor Kunio Kawamura จาก Department of Human Environmental Studies, Hiroshima Shudo University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมเยือนคณะ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการเรื่อง Recovering Chemicals from Hydrothermal Treatment Products of Cotton Wastes จากการประสานงานหลักโดย อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล