2 กค 62 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมนานาชาติในหัวข้อ "Adapting to Climate Change: Facing the Consequence" ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล โดยการอบรมจะจัดขึ้นที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-22 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 19 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จากประเทศอาเจนติน่า คองโก เอกวาดอร์ เอธิโอเปีย คีร์กีซ โมรอคโค เมียนมา ไนจีเรีย เนปาล โอมาน ปาเลสไตน์ ปานามา ซามัว ศรีลังกา ซูรินาม ซูดาน ตองกา ตุรกี และ ยูกันดา โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม