22 กค 62 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมนานาชาติในหัวข้อ "Adapting to Climate Change: Facing the Consequence" จำนวน 17 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จากประเทศอาเจนติน่า คองโก เอกวาดอร์ คีร์กีซ โมรอคโค เมียนมา ไนจีเรีย เนปาล โอมาน ปาเลสไตน์ ปานามา ซามัว ศรีลังกา ซูรินาม ซูดาน ตุรกี และ ยูกันดา พร้อมกล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล โดยการอบรมนานาชาติดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-22 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม