25 กค 62 เวลา 13.00 - 15.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ Research Talk ในหัวข้อ “The intersection and challenges of environmental science to policy” โดย Assoc. Prof. Peter Davies, Head of Department of Environmental Sciences, Macquarie University, ประเทศออสเตรเลีย และ หัวข้อ “Sustainable Agriculture and Climate Change: Threats, Challenges and Innovation” โดย อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยการบรรยายพิเศษดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมวิชาการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม หรือ “Mahidol University - Macquarie University Science, Technology and Engineering Joint Symposium”