30 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยประธานหลักสูตร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากร ร่วมต้อนรับและรับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (MT/MTS) ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)