31 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมิน และการปิดการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)