1 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายเรื่อง “การวางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข Happy Money” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน (คณบดี สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) พร้อมทีม ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์