1 สค 62 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ อ.ดร.กมลาภรณ์ คนองเดช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (MT) ให้การต้อนรับ Mr. Lalfak Mawia, Country Manager และ Ms. Shwe Yee Tun Aung, Program Officer จาก Prospect Burma สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ พร้อมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเมียนมาที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก Prospect Burma และคณะ โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1203 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล