เวลา 11.30 น. บุคลากรคณะเข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 แด่ รศ.รุ่งจรัส หุตะเจริญ ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์และคุณลิขิต ศรีมนตรี ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์