เมื่อวันที่ 26 กย 62 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Dr. Yong Geng, Dean of School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรร่วมระดับมหาบัณฑิต (Memorandum of Agreement on Double Degree Master’s Program) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับ Shanghai Jiao Tong University โดย School of Environmental Science and Engineering พร้อมร่วมประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักสูตรร่วมดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ระหว่างทั้งสองคณะในอนาคต โดยมี อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Dr. Yixin Zhao, Dean Assistant, School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University เป็นผู้ประสานงานหลักพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือและการประชุมดังกล่าว ณ School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน