เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 62 รศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการบรรยายพิเศษ ณ K-water Academy ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตามคำเชิญจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ

การบรรยายในหัวข้อ “Effective Management & Development of Water Resources in Southeast Asia” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (TICA-KOICA) โดยมีตัวแทนทั้งหมด 14 คนจาก 8 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้