25 ต.ค.62 เวลา 08.00 น. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ให้เกียรติเป็นประธานงานทำบุญเดือนเกิด ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการทำบุญใส่บาตรร่วมกันการร่วมรับฟังการบรรยายธรรมะสั้นๆ ณ ลานประติมากรรม ชั้นล่าง อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล