เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และแผน และ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ  ให้การต้อนรับ นางพิชญ์อาภา  ชินวิชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางเบื้องต้นในการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม ณ  ห้องประชุม 4