6 พย 62 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คุณอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 6 - 27 พฤศจิกายน 2562  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 19 คนจาก 18 ประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้ เป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย เป็นผู้อำนวยโครงการฝึกอบรม พิธีเปิดการอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ  อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล