12 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. นางภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์ เป็นผู้แทน รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าพบและมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล