เมื่อวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2562 อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน และ อ.ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร พร้อมด้วยนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "The Asian Environmental Resilience Research Initiative 2019 (AERRI 2019)" ซึ่งจัดขึ้น ณ Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ในทวีปเอเชียนำเสนอโครงร่างหรือผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:  SDGs) ในรูปแบบโปสเตอร์ ภายใต้ทุนสนับสนุนโดย Nagasaki University และ the Sakura Science Plan of Japan Science and Technology Agency โดยภายในงาน อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน และอ.ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอภาพรวมงานวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในฐานะวิทยากรบรรยายพิเศษอีกด้วย