20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15 น. รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และแผน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -22 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความสนใจต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์หาเหตุผลในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 87 คน โดยมี อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ เป็นหัวหน้าโครงการฯ พิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล