26 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ ซึ่งจัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย ณ มหิดลสิทธาคาร ซึ่งในปีนี้คณะได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 ผลงาน เพื่อร่วมจัดแสดง ประเภท Poster Presentation ได้แก่ 1. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (คุณชฎาพร ประสพถิ่น)  2. การจัดทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 (คุณอภิรมย์ อังสุรัตน์) และ 3. กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการสำหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล)