27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” จำนวน 19 คนซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐและเอกชน จาก 18 ประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้ พร้อมกล่าวปิดโครงการอบรม โดยมี รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งโครงการอบรมนานาชาติดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-27 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย เป็นผู้อำนวยโครงการฝึกอบรม 

พิธีปิดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ  อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล