28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายพิเศษเรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและแนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิจัย (Research Cluster) ภายในคณะ” นำเสนอโดย อ.ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมกับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล