29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีด้านงานสารสนเทศ งานสื่อสารองค์กร และงานห้องสมุด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีให้การต้อนรับ Prof. Makoto USAMI จาก Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University, ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะพร้อมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน การดำเนินงานวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน นอกจากนั้น Prof. Makoto USAMI ยังได้มีโอกาสได้พูดคุยและติดตามผลการฝึกงานของ Ms. Meas Chansatya นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Kyoto University ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 12 กันยายนถึง 23 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ Kyoto University โดย Master’s program in Environmental Management, Graduate School of Global Environmental Studies, ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อ.ดร. เพชญ์ เตชรัตน์ เป็นผู้ประสานงานหลัก การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล