คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย: แผนปัจจุบัน – แผนไทย รุ่นที่ 10

 

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย: แผนปัจจุบัน - แผนไทย รุ่นที่ 10 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) มนู ศรีขจร อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา