วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.15 – 12.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-VISIT) ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลและทิศทางการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในปี 2562 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปี 2563 ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล