12 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. นางภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์ เป็นผู้แทน รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าพบและมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6 พย 62 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คุณอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 6 - 27 พฤศจิกายน 2562  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 19 คนจาก 18 ประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้ เป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย เป็นผู้อำนวยโครงการฝึกอบรม พิธีเปิดการอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ  อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และแผน และ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ  ให้การต้อนรับ นางพิชญ์อาภา  ชินวิชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางเบื้องต้นในการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม ณ  ห้องประชุม 4

30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการประกวด “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: WWF ประเทศไทย) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ลานอเนกประสงค์เฮลิกซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทีย

25 ต.ค.62 เวลา 08.00 น. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ให้เกียรติเป็นประธานงานทำบุญเดือนเกิด ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการทำบุญใส่บาตรร่วมกันการร่วมรับฟังการบรรยายธรรมะสั้นๆ ณ ลานประติมากรรม ชั้นล่าง อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 62 รศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการบรรยายพิเศษ ณ K-water Academy ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตามคำเชิญจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ

การบรรยายในหัวข้อ “Effective Management & Development of Water Resources in Southeast Asia” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (TICA-KOICA) โดยมีตัวแทนทั้งหมด 14 คนจาก 8 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วยแผนปัจจุบันและแผนไทย ระหว่างวันที่ 21-25 ตค 62 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 4115 และ 4121 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

21 ต.ค.62 เวลา 08.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 61 ปี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

7 ต.ค.62 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 14 "รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ประธานค่ายฯ คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และกล่าวต้อนรับเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 7-14 ต.ค.62 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันนี้ เวลา 10.00 น. สำนักข่าว The Nation ได้เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ในประเด็นวิกฤตโลก วิกกฤตสิ่งแวดล้อม วิกฤตไทย  เพื่อจุดประกาย ให้คนทั่วไปหันมาสนใจการพังทลายของระบบนิเวศน์ ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.62 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561 และในเวลา 15.40 น. คณะฯ กำหนดจัดพิธีส่ง-รับมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยายรวม 4224  ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล