เมื่อวันที่ 26 กย 62 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Dr. Yong Geng, Dean of School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรร่วมระดับมหาบัณฑิต (Memorandum of Agreement on Double Degree Master’s Program) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับ Shanghai Jiao Tong University โดย School of Environmental Science and Engineering พร้อมร่วมประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักสูตรร่วมดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ระหว่างทั้งสองคณะในอนาคต โดยมี อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Dr. Yixin Zhao, Dean Assistant, School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University เป็นผู้ประสานงานหลักพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือและการประชุมดังกล่าว ณ School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เวลา 11.30 น. บุคลากรคณะเข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 แด่ รศ.รุ่งจรัส หุตะเจริญ ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์และคุณลิขิต ศรีมนตรี ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์

26 ก.ย.62 เวลา 08.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีพิธีสักการะพระพุทธรัตนมงคลนาถ สักการะพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา สักการะเจ้าพ่อขุนทุ่ง ไหว้พระภูมิเจ้าที่และรูปปั้นรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์  และในเวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยร่วมกันถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์

24 กันยายน 2562

อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ อ.ดร.รมณีย์ ทองดารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะทำงาน เข้ารับเกียรติบัตรโครงการต้นแบบด้านพันธกิจสัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ในโครงการบำบัดน้ำเสีย ในคลองวัดบวรนิเวศราชวรวิหารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เป็นโครงการต้นแบบด้านพันธกิจสัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

และ นายคณพล ศิลานนท์ นักศึกษาปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้แทนชนบท ม.มหิดล เข้ารับรางวัลโครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 15 วัน ณ โรงเรียนห้วยจะถือ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2561

24 ก.ย.62 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์

24 ก.ย.62 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล โดยมีคณะได้เข้าร่วมพิธีดังนี้

 

เวลา 08.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลา 07.00 น. รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์พร้อมด้วยบุคลากรคณะ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

24 ก.ย.62 เวลา 06.00 น. อ.ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรคณะ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

19 ก.ย.62 เวลา 13.15 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน” ประจำปี 2562 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “ประเด็นปัญหาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรจากอดีตถึงอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน และในเวลา 14.00 น. การเสวนาพิเศษเรื่อง “ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

13 ก.ย.62 เวลา 14.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

12 ก.ย.62 เวลา 11.00 น. “พิธีไหว้ครู” ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา 

11 ก.ย. 2562 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ) และมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2562 โดยมี รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนงานต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก รวมถึงรายละเอียดโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์ ณ ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน อาคารอาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5 กย 62 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม “รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ คำแนะนำและความคาดหวังจากหน่วยงานต่างๆ ต่อบัณฑิตระดับปริญญาเอกในอนาคต เพื่อที่ทางหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรม เดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพ