ันที่ 4 กันยายน 2562 อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ในการบรรเทาภัยพิบัติ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลังจากได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานอากาศยานไร้คนขับในการบรรเทาภัยพิบัติ จากการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application: UAV Startup 2019 ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Thailand Space Week 2019

28 สค 62 อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.) และอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ในการบรรเทาภัยพิบัติ จากการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application: UAV Startup 2019 ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Thailand Space Week 2019 ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9)  เมืองทองธานี

29 ส.ค.62 เวลา 09.30 น. อ.ดร.เพชญ์ เตชรัตน์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 ส.ค.62 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ เข้ารับรางวัล Mahidol Energy Awards 2019 และรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง

วันที่ 22-24 สค 62 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับมอบหมายหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม AUN-EEC Round Table Discussion ณ Ateneo De Manila University, Queson City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจต่อมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) และหารือถึงบทบาทของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในการส่งเสริมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืน (ASEAN University Network on Ecological Education and Culture of Sustainability) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

14 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติในการกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ประธานสภาอาจารย์ อาจารย์อาวุโส นายกสมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562" ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13 สค 62 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Hikari Ishido, Director of Chiba University Bangkok Center โดยมีสำนักงานอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะพร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนเชิญ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล เป็นวิทยากรและผู้ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการข้อพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติ การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากร รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน ในการประชุมนานาชาติหัวข้อ “Resources and Human Mobility” ซึ่งจะจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

13 ส.ค.62 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมให้ความรู้ในเรื่องภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้กับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 13 คน และคณะครู จำนวน 5 ท่าน จากศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม เขตทวีวัฒนา ณ ห้องประชุมเทพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

13 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วย อ.ดร.วีรฉัตร ฉัตรปัญญาเจริญ ประธานโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และกล่าวเปิดโครงการ โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ จำนวน 38 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ส.ค.62 ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (ห้อง 4228) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

13 สค 62 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และ ถวายสัตย์ปฏิญาณนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

6 สค 62 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “วันแตกหน่อ” ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) รุ่นที่ 26 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อให้คำแนะนำการใช้ชีวิต ปรับตัวในรั้วบ้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมสำรวจบ้านใหม่ กิจกรรมสืบสานเจตนารมณ์และปณิธานนักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักเพื่อนใหม่ รุ่นพี่ และรู้จักสถานที่ต่างๆ ในคณะและมหาวิทยาลัย ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์