8 ส.ค.62 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมการแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2562 เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

1 สค 62 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ อ.ดร.กมลาภรณ์ คนองเดช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (MT) ให้การต้อนรับ Mr. Lalfak Mawia, Country Manager และ Ms. Shwe Yee Tun Aung, Program Officer จาก Prospect Burma สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ พร้อมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเมียนมาที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก Prospect Burma และคณะ โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1203 อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายเรื่อง “การวางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข Happy Money” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน (คณบดี สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) พร้อมทีม ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์

31 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมิน และการปิดการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

30 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยประธานหลักสูตร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากร ร่วมต้อนรับและรับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (MT/MTS) ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

25 กค 62 เวลา 13.00 - 15.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ Research Talk ในหัวข้อ “The intersection and challenges of environmental science to policy” โดย Assoc. Prof. Peter Davies, Head of Department of Environmental Sciences, Macquarie University, ประเทศออสเตรเลีย และ หัวข้อ “Sustainable Agriculture and Climate Change: Threats, Challenges and Innovation” โดย อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยการบรรยายพิเศษดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมวิชาการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม หรือ “Mahidol University - Macquarie University Science, Technology and Engineering Joint Symposium”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

22 กค 62 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมนานาชาติในหัวข้อ "Adapting to Climate Change: Facing the Consequence" จำนวน 17 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จากประเทศอาเจนติน่า คองโก เอกวาดอร์ คีร์กีซ โมรอคโค เมียนมา ไนจีเรีย เนปาล โอมาน ปาเลสไตน์ ปานามา ซามัว ศรีลังกา ซูรินาม ซูดาน ตุรกี และ ยูกันดา พร้อมกล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล โดยการอบรมนานาชาติดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-22 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

11 ก.ค.62 เวลา 09.15 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเทพนิมิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 กค 62 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมนานาชาติในหัวข้อ "Adapting to Climate Change: Facing the Consequence" ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล โดยการอบรมจะจัดขึ้นที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-22 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 19 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จากประเทศอาเจนติน่า คองโก เอกวาดอร์ เอธิโอเปีย คีร์กีซ โมรอคโค เมียนมา ไนจีเรีย เนปาล โอมาน ปาเลสไตน์ ปานามา ซามัว ศรีลังกา ซูรินาม ซูดาน ตองกา ตุรกี และ ยูกันดา โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม 

 

17 มิ.ย. 62 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ให้การต้อนรับ Professor Kunio Kawamura จาก Department of Human Environmental Studies, Hiroshima Shudo University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมเยือนคณะ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการเรื่อง Recovering Chemicals from Hydrothermal Treatment Products of Cotton Wastes จากการประสานงานหลักโดย อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล