ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยภายในงานได้จัดให้มีการถวายสังฆทานและอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์อาวุโส โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ น.พ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.(พิเศษ) มนู ศรีขจร อ.จิระศักดิ์ พูนผล ผศ.กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ รศ.ดร.อุษณีย์  อุยะเสถียร รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว รศ.รุ่งจรัส  หุตะเจริญ จากนั้นได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากร และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุมนาท ตัณฑวิรุฬห์ และ ลานกรีนสแควร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5 เมย 62 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม “ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดยมี อ.ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานผลสำเร็จการจัดโครงการฯ ณ ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 

วันนี้ 29 มีค 62 เมื่อเวลา 10.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้รับเชิญจากสมาคมดินโลก  เข้าร่วมในพิธีลงนามปฏิญญาเครือข่ายสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (Thai Soil Partnership: TSP) ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกในภูมิภาคเอเซีย หรือ Asian Soil Partnership (ASP)  โดยมีประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียซึ่งประกอบด้วย 24 ประเทศ  และเพื่อเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในเรื่องการขจัดความอดอยากหิวโหยภายในปี 2573  จึงทำให้เกิดการจัดตั้งสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทยขึ้น ซึ่งการลงนามปฏิญญาเครือข่ายสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย นั้น  มีสมาชิกประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจาก 7 ภาคส่วนหลัก ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชน  ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญ ในการเชื่อมโยง ประสานข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การจัดการดินอย่างยั่งยืนต่อไป

29 มีค 62 เวลา 13.00 – 15.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Young Rok Seo, Director, Institute of Environmental Medicine จาก Dongguk University ประเทศเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมเยือนคณะและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับ Institute of Environmental Medicine, Dongguk University ด้าน Environmental Medicine รวมถึงนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “Health Risk & Environmental Diseases Related to Air Condition” จากการประสานงานหลักโดย ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์ ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

25 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับ Graduate School of Nutritional and Environmental Sciences และ Graduate School of Integrated Pharmaceutical and Nutritional Sciences, University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Takashi  Amagai และ Assoc. Prof. Noriyuki Miyoshi พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม โดยภายในงานมีการพูดคุยความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันและการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

(ชมภาพกิจกรรม) 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยภายในงานมีการมอบทุนศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ โดยแพทย์หญิงเมตตา ปิยะพงศ์  และการเสวนาพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ.น้ำฉบับใหม่ แก้วิกฤตน้ำของไทยได้จริงหรือ?” ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          ด้วยประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในหลายด้าน การดำเนินการแก้ไขปัญหากระทำโดยหลายหน่วยงานขาดความเป็นเอกภาพ และขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จึงสมควรมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  งานปาฐกถาพิเศษในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ พ.ร.บ. น้ำฉบับใหม่ แก้วิกฤตน้ำของไทยได้จริงหรือ?” โดยเป็นการเสวนาพิเศษเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการน้ำ  ตลอดจนการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำ อีกทั้งสะท้อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกรรมาธิการวิสามัญและพิจารณาพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ           คุณมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน  และ อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  ดำเนินรายการโดย               ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ ที่จะเป็นผู้เชื่อมโยงสาระสำคัญจากประสบการณ์ของวิทยากรทุกท่านถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการแก้วิกฤตน้ำของไทยตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ชุมชน  สังคมจนถึงระดับนโยบายอันเป็นความมุ่งหวังของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  

 

[ชมภาพกิจกรรม]

(ชมวีดิทัศน์ ตอน 1/3)

(ชมวีดิทํศน์ ตอน 2/3)

(ชมวีดิทํศน์ ตอน 3/3)

14 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงาน การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกข้อตกลงโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Environmental Collaboration and Conflict Resolution for Executives and Senior Managers Certificate Program) โดยมีผู้ลงนาม ได้แก่ นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สักขีพยาน ได้แก่ นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยในเวลา 10.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง "ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น PM2.5” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ในศาลปกครองสูงสุด นางมณีวรรณ พรหมน้อย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผศ.ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดำเนินการเสวนา ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ณ ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สรุปความจากเสวนา

นางมณีวรรณ พรหมน้อย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด กล่าวถึงคดีสิ่งแวดล้อม  มีการฟ้องคดีทั้ง 2 ศาล ถ้าฟ้องผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชน โดยมากผู้เสียหายจะฟ้องศาลยุติธรรม แต่หากเป็นหน่วยงานภาครัฐ ก็จะฟ้องมาที่ศาลปกครอง ซึ่งการพิจารณาในศาลปกครอง จะพิจารณาว่า เขามีหน้าที่ปฏิบัติแล้วละเลย หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่

"ทำไมศาลปกครองตัดสินให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหาย  กรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.ถูกฟ้อง เนื่องจากเป็นผู้ก่อมลพิษ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดจากการเผาถ่านหิน ส่วนที่ให้หน่วยงานรัฐจ่าย เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมา ศาลปกครองเคยกำหนดค่าเสียหาย โดยเฉพาะกับสุขภาพ จะสงวนไว้ ศาลจะกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติม ในอีก 2 ปีข้างหน้าหากปรากฎว่า มีผู้เจ็บป่วยจากการละเลยจากหน้าที่เพิ่มขึ้น

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด กล่าวถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 บ้านเรามีกฎระเบียบมาก ทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายการป้องกันสาธารณภัย กฎหมายสาธารณสุข ให้อำนาจกรณีเกิดเหตุเป็นภัยร้ายแรง ให้อำนาจนายกรัฐมนตรี ให้อำนาจผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติการได้เลย ดังนั้น จึงอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้บริหารว่า ถึงเวลาหรือยังที่เขาจะเข้าไปทำหน้าที่นั้นๆ

"ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ต้องช่วยกันทุกฝ่าย แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็มากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น คนในสังคมต้องตระหนักรู้ถึงพิษภัยของปัญหาก่อน รู้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เข้มแข็ง ศาลซึ่งเป็นปลายทาง ก็จะทำงานด้านนี้น้อยลง "

ขณะที่นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ในศาลปกครองสูงสุด กล่าวถึงคดีสิ่งแวดล้อมมีความยากในการพิจารณา เพราะไม่ได้เกิดทันทีทีทันใด แต่ค่อยๆ สะสมจนเกิดผลกระทบกับประชาชน รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งความยากในการคำนวณเพื่อเยียวยาความเสียหาย

"คดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ศาลตัดสินให้กฟผ.จ่ายเงินเยียวยาชาวบ้านเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมนั้น เป็นผลดีกับภาคราชการ ต่อไปนี้ทำอะไรต้องเปิดเผยข้อมูลกับประชาชน"

นายสุเมธ กล่าวถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 สิ่งสำคัญคือข้อมูลทางการแพทย์ ที่ภาครัฐต้องบอกถึงผลกระทบกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา มลพิษในประเทศไทยแทบทุกเรื่องหากภาครัฐเอาใจใส่ กำกับให้เป็นไปตามกฎหมาย ก็จะบรรเทาปัญหาให้น้อยลงได้ ซึ่งการนำเรื่องฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องหน่วยงานภาครัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่แทบทั้งสิ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในเมืองที่เกิดขึ้น แตกต่างจากเหตุการณ์มลพิษทางอากาศจากเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 หลักๆ มาจากการจราจร ฉะนั้นผู้ก่อมลพิษ (polluter) จึงมีหลายเจ้าภาพมาก การพิจารณาคดีด้านสิ่งแวดล้อม จึงยากมากที่จะหาผู้รับผิดชอบ หรือมาจ่ายชดเชยด้านสิ่งแวดล้อม

"การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ จึงมักไปแก้เชิงระบบ เช่น การเปลี่ยนคุณภาพน้ำมัน การปรับปรุงคุณภาพการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงานต่างๆ " ผศ.ดร.เอื้อมพร กล่าว และว่า PM 2.5 ผู้ก่อมลพิษจึงไม่ชัดเจน เป็นเรื่องที่พิสูจน์กันยากมากว่ามาจากที่ไหน นอกจากตรวจพบมาจากโรงงานที่ปล่อยมลพิษอย่างชัดเจน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงปัญหาสุขภาพมีทั้งระยะสั้น และระยะยาว ที่น่ากลัวมากกว่า คือระยะยาว ซึ่งมองไม่เห็นและไม่สามารถรู้สึกได้ ฉะนั้น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ระยะสั้น มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างชัดเจน ทั้งคนไข้เด็ก และผู้ใหญ่ โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ ระคายเคืองจมูก ส่วนคนที่มีโรคเดิมอยู่แล้ว ก็ไอมากขึ้น ส่วนผลทางอ้อม ได้แก่ การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ซึ่งฝุ่นเข้าไปทำให้ระบบการป้องกันของร่างกายแย่ลง

"ปีนี้เราเจอคนไข้มากขึ้นจริง มีคนไข้จำนวนมากมาด้วยโรคผื่นคัน ระคายเคืองตา ติดเชื้อที่ตาเป็นโจทย์ใหม่ที่หมอผิวหนังไม่เคยเจอมาก่อน" รศ.นพ.สัมมน กล่าว และว่า เรายังเจอคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น หลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นด้วย ฉะนั้น แนวทางการใช้ชีวิตต้องปรับตัว เช็คปริมาณฝุ่นก่อนออกจากบ้าน ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตัวเอง ลดการสัมผัสเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะยอมรับว่า ปัญหาฝุ่นยังคงอยู่กลับเรา และจะกลับมาทุกๆ ปี ตามฤดูกาล

สุดท้ายนายกรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวการดำเนินงานเพียงเพื่อให้ประชาชนให้ใช้ไฟราคาถูก แต่กลับไปสร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนกลุ่มหนึ่งต้องมาเสียสละนั้น เป็นเรื่องไม่ถูกต้องแล้ว วันนี้กฟผ.มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานกฟผ.จะเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดตั้งแต่ต้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ฉะนั้น โรงไฟฟ้าใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลก และให้ชุมชนร่วมตรวจสอบ

(เครดิตเนื้อหาบางส่วนจาก สำนักข่าวอิศรา)

 

:: ดูภาพกิจกรรม

11 Mar 19, at 10.00 a.m., Assoc. Prof. Dr. Sayam Aroonsrimorakot, Deputy Dean for International Relations and International Standards, welcomed a group of executives from Bangladesh, led by Mr. Salahuddin Mahmud, Additional Secretary from the Ministry of Industry, Ms. Hazera Khatun, Deputy Secretary, IMED from the Ministry of Planning, Mr. Tanvir Hossain, Deputy Project Director from Bangladesh Institute of Management and Ms. Rumi Tanchangya, Senior Assistant Chief from Bangladesh Planning Commission as well as Mr. Wikhanes Wongwanishwatana, Head of Bilingual Programme in Civil Engineering from the faculty of Engineering, and Ms. Kanoknapa Sriwatthanasakunchai, Programme Assistant from Mahanakorn University of Technology, Bangkok, for a visit to the faculty and the discussion about the faculty operations and managements in terms of research and academic affairs. The meeting was held at Nart Tuntawiroon Meeting Room, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 16.30 น. บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมเดินขบวนพาเหรดและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "มหิดลเกมส์" (มหิดลเกมส์ Golden Jubilee ฉลอง 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล") ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

08 มี.ค.62 เวลา 13.00 น. นายภาคิน คำวิสัยศักดิ์ (โตโน่) นักร้องและนักแสดง เข้าขอคำปรึกษา ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และ อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ อาจารย์ประจำคณะ ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการขยะ การแยกขยะ ณ ห้อง ENNOVATION VILLAGE อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

8 มีค 62 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาในพิธีปิดโครงการ “MU-NU Spring Training Program 2019”  โดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoC) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับ Faculty of Environmental Science, Asian Environmental Resilience Research Center และ Graduate School of Fisheries and Environmental Sciences, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น  โดยมี รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล เป็นประธานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย Prof. Dr. Hideki NAKAYAMA Assoc. Prof. Dr. Masafumi IIMA และ อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร (ประธานโครงการฯ) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล