7 มีค 62 เวลา 09.00 น. ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Edge Hill University, University of Sussex, University of Brighton and Ambiental Technical Solutions ประเทศสหราชอาณาจักร National Center for Atmospheric Research ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Professor Cherith Moses, Head of Department of Geography จาก Edge Hill University ประเทศสหราชอาณาจักร และคณะวิจัยจากประเทศไทยได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคะภากร จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience and Adaptation in Thailand” โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักรและคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นฟูและปรับตัวของชุมชนรอบชายฝั่งในประเทศไทยต่ออุทกภัย วาตภัย และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนุนจาก Natural Environment Research Council (NERC) the Economic and Social Research Council (ESRC) ประเทศสหราชอาณาจักร และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ทุน Newton Fund ประเทศไทย การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

[ภาพกิจกรรม]

6 มีค 62 เวลา 8.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี กล่าวรายงานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ หัวข้อ “ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ตามที่สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างมีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นางสาวสมัชญา อัศวกิจรุ่งเรือง ชื่อผลงาน : Little Earth https://line.me/S/sticker/6686751

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นางสาวธิติมา ทองศรี ชื่อผลงาน : For a better day https://line.me/S/sticker/6394986

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ นางสาวอลิสา นุรักษ์เข ชื่อผลงาน : Just Begin https://line.me/S/sticker/6401792

โดยพิธีมอบรับรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1 มี.ค.62 เวลา 08.20 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ในงานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  (2 มี.ค.62) ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ “MU-NU Spring Training Program 2019” ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 คน และนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) ของคณะ จำนวน 21 คน ภายใต้การกำกับดูแลโดย อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร ประธานโครงการและอาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมด้วย Prof. Dr. Hideki NAKAYAMA และ Assoc. Prof. Dr. Masafumi IIMA คณาจารย์จาก Nagasaki Universityhttps://www.facebook.com/MahidolUniversity/posts/10156835879893828

 

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ http://www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/about/2018-03-02-08-32-56/gallery/48:%E2%80%9Cmu-nu-spring-training-program-2019

21 ก.พ.62 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่  ในการรับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การให้บริการรับทำวิจัยและการให้บริการวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561” เพื่อทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามข้อบังคับและทราบถึงข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561  โดย งานบริการวิจัยและวิชาการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INT) มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103)

7 กพ 62 เวลา 09.00 น. Mr. David W. Stewart, former Senior Vice President จาก Kimley Horn engineering firm ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "South Florida's Water Management Practices in the Past, Present and Future" ณ ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นโดย งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี Dr. Thomas Neal Stewart ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ เป็นผู้ประสานงานหลัก

31 มค 62 รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Mahiol Sustainable University) รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

24 มค 62 ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำ Ms. Samantha Anne Morris นักศึกษาฝึกงานจาก University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมชลประทาน กรุงเทพ พร้อมได้รับเกียรติเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Sustainable Water Management in Thailand” โดยนายธาดา สุขะปุณพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MUUC International Internships โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มค - 15 กพ 62

24 ม.ค.62 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ ประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมอบรมการป้องกันเหตุเพลิงไหม้อาคารและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 วิทยากรโดยนายปิยะวัฒน์ พุทธปฎิโมกข์ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศาลายา ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4224) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

24 มค 62 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคศึกษาเพื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สอบผ่านภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารระดับต้น จากการอบรม "Basic Learning to Speak Spanish Focusing on Daily Communication Structure" ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กย – 11 ธค 61 โดยมี M.Sc. Juan Carlos Calderon Lopez ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว

22 มค 62 10.00 น. รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง, ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร พร้อมด้วย นายจักรินทร์ นุชถนอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง, นายคมชลัฐ สละอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการปฎิบัติราชการทางปกครอง, นายดำริห์ สุตเตมีย์ อดีตอธิบดีศาลปกครองกลาง และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะและศาลปกครอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานศาลปกครอง และการดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(MoU) signing between Mahidol University and Office of the Administrative Courts